Velferdsskatt (Zakah) utgjør en av islams fem søyler og blir ofte referert til i Koranen sammen med bønnen (salah) (se for eksempel surah 2:2).

Ordet «zakah» stammer fra den arabiske roten «zaka,» som betyr «å vokse» eller «å rense sitt ego.» Innenfor islam refererer dette til det Gud har pålagt de rike å betale av sine eiendeler.

Hvem skal betale zakah:

Alle muslimer som oppfyller to kriterier, må betale zakah:

 1. Et bestemt minimumsbeløp (Nisab)
 2. Det må ha gått et helt hijri-år fra det tidspunktet man eide Nisab eller fra siste gang man betalte zakah (dette kalles «Hawl»).

Nisab: er 85 gram gull eller tilsvarende. Zakah skal betales av all penger og eiendeler, enten de er holdt som formue eller investert i virksomhet. Noen eksempler inkluderer:

 • Kontanter: Om det er penger, gull eller sølv, enten hjemme eller i banken. Zakah utgjør 2,5% av eiendelene.
 • Fond/Aksjer: Denne typen eiendeler behandles som kontanter.
 • Eiendeler i virksomhet: Verdien av butikker eller lagre av varer beregnes ved årets slutt, og 2,5% skal betales for denne verdien.
 • Jordbruk: Ved innhøsting av produkter som korn eller poteter, skal 10% av produktene betales som zakah. Hvis det er betydelig investering i maskiner eller utstyr, kan andelen zakah reduseres til 5% av produktene.
 • Dyr: Hvis man eier minst 40 sauer, 5 kameler eller 30 kuer, skal det betales zakah for dem. Det finnes forskjellige regler avhengig av dyreart og mengde.

Hvem skal zakah betales til:

Zakah kan betales til en (eller flere) av følgende 7 (eller 8) formål:

 • Al-fuqara: De fattige.
 • Al-masakin: De trengende (det kan være vanskelig å skille mellom denne gruppen og den forrige, så noen inkluderer dem sammen).
 • Al-amilun alayha: Personer som er engasjert i innsamling og utdeling av Zakah gjennom kommunale organisasjoner eller Bait-az-Zakah.
 • Al-Mu’allafatu Qulubuhum: Konvertitter som trenger hjelp.
 • Fi ar-riqab: For å frigjøre slaver eller løskjøpe fanger, der det er nødvendig.
 • Al-gharimun: Personer i gjeld.
 • Ibn as-Sabil: Den reisende (personen som ikke er fattig, men som befinner seg strandet i utlandet uten midler).

Fi Sabi-Lillah: Alle samfunnsnyttige prosjekter, som å bygge skoler, veier eller sykehus, trykke bøker, og så videre.